Φωτογραφίες Επαγ/κών Δεξαμενών

Εγκατάσταση υγραερίου σε βιομηχανία στη Σπάρτη, που τροφοδοτείται από δύο υπέργειες δεξαμενές 5.000lt έκαστη

Εγκατάσταση δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου 5.000lt έκαστη με εξαεριωτή Pegoraro, σε βιομηχανία, στη Σπάρτη. Κατασκευή δικτύου παροχής υγραερίου από τις δεξαμενές μέχρι τις καταναλώσεις. Εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξοπλισμών (π.χ. συστημάτων ρύθμισης της πίεσης, συστημάτων ανίχνευσης διαρροών κοκ). Τροφοδότηση δύο ατμολεβήτων 700.000kcal/h έκαστος.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved