Φωτογραφίες Επαγ/κών Δεξαμενών

Εγκατάσταση υπέργειων δεξαμενών υγραερίου σε τυροκομείο, στη Δήμαινα

Εγκατάσταση δικτύου παροχής υγραερίου και τροφοδότησή του από δύο υπέργειες δεξαμενές υγραερίου, 5000lt έκαστη, σε τυροκομείο, στον Δήμο Επιδαύρου (Δήμαινα). Τελική σύνδεση του δικτύου με ατμολέβητα αερίου.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved