Έργα - Εγκαταστάσεις

Σφαγεία κ. Μπουζαλά - ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης

Εγκατάσταση τριών υπέργειων δεξαμενών υγραερίου, 5.000lt έκαστη, στα σφαγεία του κ. Μπουζαλά, στην Τρίπολη και σύνδεση με καυστήρα 3.000.000kcal/h. Δίκτυο υγρής φάσης και αέριας φάσης, δίκτυο καταιονισμού. Εγκατάσταση δύο εξαεριωτών 200kg/h  έκαστος.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved