Έργα - Εγκαταστάσεις

Πατραϊκή Χαρτοποιεία

Εγκατάσταση υπόγειας δεξαμενής 50.000lt με δίκτυο υγρής και αέριας φάσης και δίκτυο εξυδάτωσης, στην Πατραϊκή Χαρτοποιεία. Σύστημα ρύθμισης της πίεσης. Εγκατάσταση 2 Χ 200kg/h εξαεριωτών ζεστού νερού.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved