Έργα - Εγκαταστάσεις

Εταιρεία Meditarrian-Ασπρόπυργος

Εγκατάσταση δύο υπέργειων δεξαμενών υγραερίου 9.000lt έκαστη, στην εταιρεία Meditarrian, στον Ασπρόπυργο. Δίκτυο υγρής και αέριας φάσης, εγκατάσταση δύο εξαεριωτών (2 Χ 200kg/h) με σύστημα ρύθμισης της πίεσης, δίκτυο πλήρωσης δεξαμενών και δίκτυο καταιονισμού.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved