Φωτογραφίες Επαγγελματικών

Κατάστημα 4ο

Εγκατάσταση συστήματος ΟΙΚΟ (συστοιχία 2 φιαλών) στο κατάστημα .... και σύνδεσή του με...

Το σύστημα ΟΙΚΟ περιλαμβάνει έναν μεταγωγέα που ενώνει τις δύο φιάλες μεταξύ τους, έναν ρυθμιστή χαμηλής πίεσης, έναν κεντρικό διακόπτη, τα flexible σύνδεσης των φιαλών με τον μεταγωγέα και τη σωληνογραμμή του αερίου. Το υγραέριο οδηγείται μέχρι τις συσκευές μέσω μιας σωληνογραμμής, κατασκευασμένης από ειδικό χαλκοσωλήνα αερίου. Η σωληνογραμμή του αερίου συνδέεται με τις συσκευές αερίου μέσω ενός ειδικού ανοξείδωτου flexible, που διαθέτει ταχυσύνδεσμο με θερμική ασφάλεια.

© 2006 - Γραμμή Αερίου Α.Ε. - All rights reserved